Dla naszych klientów oferujemy dedykowane oprogramowanie wspierające procesy logistyczne.

Nasze oprogramowanie ma architekturę modułową dzięki czemu istnieje możliwość szybkiego dostosowania poszczególnych modułów do potrzeb Klienta. W trakcie projektu dostosowujemy oprogramowanie do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki takiemu podejściu istnieje możliwość wdrażania oprogramowania zgodnie z obecnymi potrzebami Przedsiębiorstwa z zachowaniem perspektywy jego dalszego rozwoju zgodnie z potrzebami biznesowymi. Nasze oprogramowanie składa się z poniżej opisanych modułów.

 

Moduł Obsługa Klienta

Moduł pozwala na wystawienie zgłoszenia do operatora celem odebrania przygotowanej przesyłki ze wskazanej lokalizacji w określonym czasie. Funkcjonalność modułu umożliwia:

 • zdefiniowanie preferowanego przez Zlecającego terminu odbioru przesyłek,
 • określenie przewidywanego przedziału godzinowego realizacji zamówienia,
 • wyświetlenie danych o dostępności usługi w danym czasie i miejscu,
 • określenie rodzaju transportu, jaki będzie konieczny dla danej ilości i wymiarów wysyłanego towaru.

Moduł Dyspozytornia

Moduł jest podsystemem, umożliwiającym jego operatorom kompleksową obsługę zleceń realizacji usługi transportowej. Funkcje modułu zapewniają:

 • przyjęcie zlecenia,
 • weryfikację zlecenia i ewentualnych zmian (komunikacja z Klientem),
 • wydanie dyspozycji do realizacji,
 • kontrolę realizacji zlecenia/raportowanie stanów operacji pozostających w toku,
 • obsługę zmian w procesie (zdarzenia losowe).

Moduł Optymalizacja tras

Moduł zintegrowany jest z systemem GIS, którego wsparcie pozwala na dynamiczne przeliczanie tras i ich optymalizację pod kątem efektywności, planowanie stref obsługiwanych przez terenowe zespoły kierowców (kurierów, dostawców, przewoźników), zapewniając największą wydajność i szybkość obsługi. Do głównych funkcji modułu należy zaliczyć:

 • wyznaczanie tras przejazdu w oparciu o zdefiniowane wskaźniki optymalizacyjne,
 • identyfikację i prezentację bieżącej lokalizacji.

Moduł umożliwia operatorom automatyczne wyznaczenie najkorzystniejszych kosztowo i czasowo tras w przypadku zleceń o wysokim priorytecie lub w standardzie ekspresowym.

Do nadrzędnych funkcji modułu GIS należy zaliczyć:

 • obrazowanie wielkości sprzedaży w ujęciu terytorialnym z podziałem na typy Klientów,
 • lokalizowanie potencjalnych lub obecnych Klientów na podstawie danych adresowych,
 • definiowanie sieci sprzedaży/dystrybucji usług w oparciu o dane na temat potencjału rynkowego,
 • wyznaczanie tras przejazdów Przewoźników realizujących stałą obsługę logistyczną,
 • tworzenie Planów Stref na podstawie kodów pocztowych,
 • przypisywanie Planu Stref do określonych dni w kalendarzu,
 • prezentacja przygotowanego planu stref na wybranej mapie,
 • modyfikacja utworzonej mapy i stref,
 • analiza wybranych wskaźników biznesowych,
 • prezentacja wyników analiz na mapie i/lub w postaci tabelarycznej,
 • prezentacja Stopów, spełniających zadane kryteria,
 • planowanie i prezentacja na mapie optymalnych tras dla Przewoźników,
 • porównywanie danych zaplanowanych z danymi historycznymi,
 • wsparcie procesu planowania Stref poprzez wyznaczanie najkrótszego czasu pokonania trasy.

Moduł Rozliczenia finansowe

Moduł skutecznie łączy, komunikuje i rozlicza wszystkie strony operacji płatniczych realizowanych w ramach usług logistycznych na linii:

 

NADAWCA   OPERATOR  PRZEWOŹNIK/PODWYKONAWCA  ODBIORCA  BANK

 

Moduł rozliczeniowy wyposażono w funkcjonalność, pozwalającą Klientowi na:

 • płatność za zamówione usługi (Pay per Parcel, Pre Paid, abonament, odroczona płatność)
 • kontrolę statusu,
 • kontrolę zgodności rozliczeń,
 • zaś kurierowi na:
 • pełną kontrolę przepływu gotówki pomiędzy Firmą a Przewoźnikiem.

 

Moduł rozliczeń COD odpowiada za wsparcie i automatyzację procesu rozliczenia środków pozyskanych od Odbiorców w ramach usługi doręczenia przesyłki pobraniowej.

Główne funkcje modułu:

 • rozliczanie środków po doręczeniu towaru do Odbiorcy będącego płatnikiem usługi,
 • rozliczanie pozyskanych środków z Nadawcą przesyłki (płatność na wskazany rachunek bankowy),
 • definiowanie standardów zwrotu pozyskanych środków,
 • definiowanie dostępności usługi – dla wybranych grup Klientów bądź stref działalności,
 • integrację funkcji COD z systemem kontroli windykacyjnej,
 • bieżącą kontrolę bilansu płatniczego Klienta poprzez panel raportowy.

Rozwiązania mobilne dla przewoźników

To mobilny system przewoźnika. Głównym zadaniem systemu jest komunikowanie w czasie rzeczywistym dyspozytora organizacji logistycznej z przebywającymi w terenie Przewoźnikami za pośrednictwem przenośnych terminali.

 

Główne funkcje modułu:

 • grupowanie zleceń,
 • kolejkowanie zleceń w postaci harmonogramu dla Przewoźnika,
 • przesyłanie harmonogramów na urządzenie mobilne Przewoźnika,
 • podgląd lokalizacji Przewoźników na mapie w czasie rzeczywistym oraz odczyt informacji o ich dostępności,
 • optymalny wybór Przewoźnika do realizacji zlecenia,
 • odczyt automatycznej weryfikacji wykonalności zlecenia Ad-hoc,
 • określenie najbliższego terminu realizacji zlecenia i powiadomienie o tym Klienta,
 • wysyłanie danych nowego zlecenia do mobilnego terminala Przewoźnika celem zatwierdzenia,
 • weryfikacja powodów odrzucenia zlecenia i przekierowanie go do innego Przewoźnika,
 • podgląd statusu realizacji wszystkich przypisanych do Przewoźników zleceń w czasie rzeczywistym,
 • przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do systemu raportowego/analitycznego.
 • otrzymywanie harmonogramów zadań na urządzenie mobilne,
 • dostęp do pełnej informacji o zleceniu z funkcją bezpośredniego kontaktu z Klientem,
 • realizacja operacji finansowych,
 • otrzymanie powiadomień o nowych zleceniach (Ad-hoc) z funkcją ich przyjęcia bądź odrzucenia,
 • zmiana kolejności zleceń w harmonogramie,
 • pełne wsparcie nawigacji miejskiej z informacją o przewidywanym czasie realizacji,
 • dostęp do bieżącej informacji o statusie realizacji harmonogramu.

Moduł Wymiany danych

Pozwala na podłączenie modułów do platformy własnej jak i systemów zewnętrznych. Poniżej zestawione zostały główne grupy danych wymieniane pomiędzy systemami:

 • dane o przesyłkach, elementach przesyłek, usługach zdefiniowanych w przesyłkach,
 • informacje o punktach adresowych (stopach),
 • informacje o zdarzeniach (statusach) paczek,
 • informacje o zdarzeniach,
 • informacje o sygnale GPS – lokalizacja przewoźników,
 • informacje o przewoźnikach oraz taborze,
 • informacje o zleceniach,
 • informacje o statusach zleceń,
 • informacje o trasach planowanych oraz realizowanych,
 • transfer plików
 • informacje rozliczeniowe dotyczące klientów,
 • adres klienta,

Moduł Zarządzanie dokumentacją

Główne funkcje systemu stanowi:

 • organizacja dokumentów poprzez kategoryzację i nadanie odpowiedniego statusu,
 • eliminacja przypadków nieuprawnionego dostępu bądź przypadkowego usunięcia dokumentów.
 • natychmiastowy dostęp do danych,
 • definiowanie uprawnień dostępu dla użytkowników,
 • tworzenie optymalnego workflow wspierającego procesy organizacji,
 • integracja różnych elementów systemu celem wymiany informacji o statusie dokumentów,
 • automatyzacja procesów realizacji płatności bądź wystawienia zlecenia odbioru towaru.

Moduł e-commerce

To komponent systemu składający się z czterech modułów funkcjonalnych:

 • podsystem e-Klienta
 • podsystem Obsługa Paczkomatów
 • podsystem Obsługa Punktów Nadawczo-Odbiorczych
 • aplikacja na urządzenia mobilne Mobilny Klient

Podsystem e-Klient

Jest platformą wysyłkową, która przeprowadzi przez wszystkie czynności procesu usługowego związanego z przygotowaniem i wysyłką towarów. Główne funkcjonalności:

 • wybór usługi oraz tworzenia własnej odpowiadającej bieżącym potrzebom,
 • wycena zamawianej usługi,
 • zamówienie usługi,
 • kontrola postępów realizacji usługi,
 • rozliczenie usługi według przyjętego modelu rozliczeń,
 • kontakt ze wsparciem technicznym lub Biurem Obsługi Klienta,
 • zgłoszenie reklamacji i oceny jakości usługi.

Podsystem Obsługa Paczkomatów

To moduł dedykowany kompleksowemu wsparciu procesu obsługi przesyłki za pośrednictwem automatów nadawczo odbiorczych. Główne funkcjonalności modułu:

 • wybór formy nadania przesyłki,
 • wybór paczkomatu nadawczego,
 • nadanie przesyłki w Paczkomacie,
 • adresowanie przesyłki do paczkomatu docelowego (nadanie i odbiór w paczkomacie),
 • rozliczanie przesyłek nadawanych w Paczkomatach,
 • wydruk etykiety adresowej z poziomu aplikacji wysyłkowej Podsystemu e-Klient,
 • śledzenie przesyłki,
 • obsługa automatów przechowujących przesyłki nieodebrane w terminie (tzw.: awizomaty),
 • wsparcie powiadomień o statusach przesyłek przekierowanych do awizomatu,
 • aktywne powiadomienia trackingowe.

Podsystem Obsługa Punktów Nadawczo-Odbiorczych

Jest rozwiązaniem wspierającym proces obsługi przesyłki nadawanej i/lub odbieranej w punkcie nadawczo-odbiorczym (wyposażony jest w funkcjonalności adresowane do Nadawcy przesyłki, Odbiorcy, kuriera oraz operatora punktu usługowego). Główne funkcje modułu:

 • nadanie przesyłki,
 • obsługa przesyłek,
 • rozliczenia finansowe.

Aplikacja na urządzenia mobilne Mobilny Klient

Aplikacja dla Klientów pozwalająca na stały dostęp do aktualnej informacji na temat nadawanych lub oczekiwanych przesyłek. Nadawcy mają możliwość zdalnego dostępu do narzędzi kontroli wykonywanych operacji. Aplikacja mobilna zarówno dla nadawców jak i odbiorców, gwarantująca stały dostęp do istotnych danych niezależnie od miejsca przebywania Klienta.

Moduł System magazynowy

System magazynowy, którego zadaniem jest obsługa wszystkich etapów procesu logistycznego, który ma miejsce pomiędzy nadaniem przesyłki z dowolnej lokalizacji i jej doręczeniem do dowolnego adresata.

System wspiera poniżej przedstawione elementy procesu logistycznego takie jak:

 • obsługa depozytu (przyjmowanie, rejestracja i wydawanie paczek w punkcie nadawczo-odbiorczym),
 • kontrola przewożonych paczek (weryfikacja poprawności danych),
 • przyjmowanie paczek od kuriera oraz ich wydawanie w magazynie,
 • organizowanie pracy frachtów (timing, załadunek i rozładunek),
 • kontrola transportu liniowego poprzez optymalizację tras przejazdów,
 • sortowanie i kierunkowanie przesyłek,
 • kontrola zawartości opakowań dla przesyłek złożonych/wielopaczkowych oraz palet.

Moduł wsparcie dla Hurtownia danych

Moduł, który poprzez dostęp do hurtowni danych stanowi sedno organizacji. Zawiera informacje pochodzące z wielu rozproszonych źródeł takich jak baza Klientów (CRM), systemy logistyczne czy też bazy danych finansowo-handlowych.

Głównymi funkcjami modułu są:

 • składowanie i gromadzenie informacji,
 • wyszukiwanie danych,
 • przetwarzanie informacji na postać raportów i szczegółowych analiz,
 • dostarczanie analitycznych informacji.

Moduł CRM

Moduł wspierający procesy pozyskiwania Klientów który dostarcza użytkownikom szereg funkcjonalności w postaci:

 • kategoryzacji Klientów i organizowania ich w grupy,
 • identyfikacji Klientów o najwyższym potencjale i minimalizowania ryzyka ich utraty,
 • dostępu do kompletnej, szczegółowej historii kontaktu z Klientem,
 • definiowania zadań i przypisywania ich do pracowników oraz kontroli statusu ich realizacji,
 • tworzenia harmonogramów działań,
 • generowania prognozy sprzedaży,
 • integracji modułu z systemami zewnętrznymi (np. system kolejkowy Call Center).

 

W obszarze finansowym główna funkcjonalność Modułu CRM pozwala na:

 • prognozowanie obrotów generowanych przez Klientów,
 • optymalizację warunków ofertowych,
 • mierzenie skuteczności prowadzonych działań z zakresu wsparcia sprzedaży,
 • mierzenie i kontrolę aktywności wysyłkowej Klientów,
 • analizę efektywności pracy przedstawicieli handlowych,
 • optymalizację kosztów pozyskania Klienta,
 • bieżącą kontrolę zmienności potrzeb Klientów,
 • porównanie konkurencyjnych ofert.